پنج‌دری:PanjDari

Graphic, 2012

Logo of "PanjDari" Magazine.

لوگوی مجله‌ی پنج‌دری:
کلمه پنج دارای 5 نقطه است که در زیر خطنشان پنج آمده و نشانگر پنج‌در کنار هم است.
مجله‌ی هنر و معماری انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
    favorite